Lễ Công Bố Xã Trúc Sơn huyện Cư Jut đạt chuẩn nông thôn mới.