Tổng kết và đón nhận danh hiệu trường chuẩn Mần Non Tân An